Regulamin  
Strona główna   Skrypt polityki Cookies   Cookie Remover   Kontakt  
Zapoznaj się ze szczegółami
Kliknij aby zapoznać się ze szczegółami
Dowiedz się więcej
Poznaj szczegóły dotyczące programu
Pobierz program
Kliknij aby pobrać program
Regulamin usługi cookiesinfo.com określany dalej jako "Regulamin" - określa podstawowe zasady udostępnienia przez Visual Technologies, nazywanego dalej Operatorem Serwisu, z siedzibą w Stargard Szczeciński przy ul. Czeska 11c/3 Serwisu internetowego umieszczonego pod adresem internetowym: www.cookiesinfo.com

§1 DEFINICJE TERMINÓW UŻYWANYCH W REGULAMINIE
Dla celów niniejszego Regulaminu terminy podane poniżej, i w dalszej treści Regulaminu pisane z dużej litery, mają następujące znaczenie:
1. Operator Serwisu - Visual Technologies wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego; NIP: 8541944053; REGON: 320104571;
2. Serwis - serwis zamieszczony w sieci Internet pod adresem: cookiesinfo.com, umożliwiający dostęp do jego Usług;
3. Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną z wykorzystaniem Serwisu cookiesinfo.com;
4. Użytkownik - składający Zamówienie, na Usługi świadczone przez Serwis;
5. Serwis Użytkownika - strona internetowa, miejsce w sieci Internet będące w dyspozycji Użytkownika, gdzie będą świadczone Usługi;
6. Skrypt - indywidualny kod, przez którego poprawne wpisanie we wskazanym miejscu Użytkownik uzyskuje możliwość dostępu do świadczonych przez Serwis Usług.
7. Cookie Remover - program do usuwania plików Cookies

§2 WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI
1. Serwis cookiesinfo.com
1.1. Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu www.cookiesinfo.com są bezpłatne.
1.2. Użytkownik przyjmuje do akceptującej wiadomości, że Usługi świadczone przez Operatora Serwisu będą wyłącznie w formie przez niego określonej. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do dokonywania bieżących zmian funkcjonalności i kontentu oferowanego w ramach Usługi.
1.3. Operator nie gwarantuje, że jego usługi spełnią oczekiwania Użytkownika. W szczególności Operator nie gwarantuje, że świadczone przez niego Usługi nadają się do realizacji zakładanych przez Użytkownika celów.
1.4. Serwis Operatora podlega ciągłemu rozwojowi rozbudowie i zmianom. Z tego powodu Operator może w każdej chwili zmienić treść, wygląd, wymagania techniczne i inne aspekty techniczne swojego Serwisu. W związku z powyższym Użytkownik nie ma prawa żądać zachowania przez Operatora standardów technicznych i stanu faktycznego Serwisu. Użytkownik otrzymuje jedynie prawo korzystania z Serwisu w jego aktualnej formie. Użytkownik nie ma prawa do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń z tytułu zachowania Serwisu w wersji odpowiadającej jego stanowi w trakcie zawierania Umowy.
1.5. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do bezterminowego zablokowania możliwości korzystania przez Użytkownika z wszystkich lub niektórych Usług świadczonych przez Serwis cookiesinfo.com.
1.6. Korzystanie z programu Cookie Remover jest bezpłatne przez 30 dni od momentu pierwszego uruchomienia programu. Dalsze korzystanie z programu wymaga wniesienia opłaty licencyjnej w wysokości 9.99 zł. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

2. Korzystanie z Usług Serwisu
2.1. Warunkiem korzystania z Usług świadczonych przez Serwis jest zaakceptowanie przez Użytkownika niniejszego regulaminu.
2.2. Aby Usługi mogły być poprawnie świadczone w Serwisie Użytkownika jest on zobowiązany poprawnie umieścić w nim Skrypt przesłany przez Operatora Serwisu.

3. Zaprzestanie korzystania z Usług Serwisu
3.1. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie zrezygnować z Usług świadczonych przez Serwis, poprzez usuniecie Skryptu z Serwisu Użytkownika.

4. Obowiązki Stron Umowy
4.1. Operator Serwisu będzie starał się zapewnić jak najwyższy poziom dostępności Usługi, jednak w żaden sposób tego nie gwarantuje.
4.2. Operator może ograniczyć dostęp do Serwisu w przypadku gdyby wymagało tego bezpieczeństwo sieci internetowej, utrzymanie integralności sieci, a w szczególności uniknięcie poważnych awarii sieci, oprogramowania lub utraty zapisanych w bazach danych informacji.
4.3. Użytkownik Usługi wyraża zgodę na użycie przez Operatora Serwisu jego nazwy oraz logo jako klienta Usługi na warunkach określonych w Regulaminie.
4.4. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Usług w sposób nienaruszający praw osób trzecich (dóbr osobistych, praw autorskich), dobrych obyczajów i przepisów prawa.
4.5. W przypadku naruszania norm współżycia społecznego, Operator Serwisu może zablokować Usługę Użytkownika po jego uprzednim wezwaniu do zaprzestania ww. działań.
4.6. Operator Serwisu oświadcza, iż w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie wyłączona jest jego jakakolwiek odpowiedzialność za wszelkie szkody i utracone korzyści wynikające z korzystania przez Użytkownika z Serwisu, a zwłaszcza za utratę danych przez Użytkownika będących skutkiem awarii, problemów technicznych, siły wyższej i/lub klęsk żywiołowych Odpowiedzialność Operatora Serwisu nie obejmuje ponadto - na powyżej określonych
zasadach ryzyka związanego z naruszeniem jakiejkolwiek normy prawnej przez Użytkownika z wykorzystaniem Serwisu/lub w związku z używaniem Serwisu.
4.7. Użytkownik wyraża zgodę na to, że w prezentowanej usłudze po 100 wyświetleniach może ukazać się reklama handlowa zaprzyjaźnionego serwisu Operatora.
4.8. W przypadku wniesienia opłaty przez Użytkownik z tytułu zakupu licencji programu Cookie Remover i braku uaktywnienia licencji, Użytkownik ma prawo do zwrotu poniesionych kosztów z tytułu zakupu licencji.

§3 WYMAGANIA TECHNICZNE
1. Warunkiem technicznym wymaganym do korzystania z usług oferowanych przez Operatora Serwisu jest dostęp do przeglądarki internetowej umożliwiającej prawidłowe wyświetlanie strony na obsługującym taką funkcjonalność urządzeniul.
2. Operator Serwisu informuje, że poprawne działanie Usługi możliwe jest tylko w przypadku korzystania z najnowszych (stabilnych) wersji przeglądarek internetowych Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome, Safari.

§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin może być zmieniany przez Operatora Serwisu, o czym z należytym wyprzedzeniem poinformowani zostaną wszyscy Użytkownicy Serwisu w formie wiadomości przesłanej na adres email abuse@domenainstalacji.pl.
2. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres: info@cookiesinfo.com. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 21 dni.
3. Skrypt wyświetlający informację na stronie użytkownika (plik "cookie.js"), jest dostępny do kupienia w cenie 1000zł netto. Skopiowanie pliku na własny serwer, bez zgody autora firmy Visual Technologies, będzie równoznaczne z naruszeniem praw autorskich i majątkowych i będzie ścigane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
4. Strony dołożą wszelkich starań, aby kwestie sporne nieobjęte Regulaminem, które mogą zaistnieć w związku z realizacja niniejszej Usługi, przed podaniem ich pod rozstrzygnięcie sądu właściwego, rozwiązać polubownie w terminie 14 dni. Procedura polubownego rozwiązania sporu wszczyna Strona informując o tym drugą ze Stron listem poleconym.
5. Wszelkie spory, których Strony nie rozwiążą w trybie polubownym zostaną rozstrzygnięte przez Sąd powszechny.
6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 26 marca 2013r.
 
created by QShop.com.pl
copyright@cookiesinfo.com